All for Joomla All for Webmasters

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU „DOSTĘPNA SZKOŁA”

Ogłasza się nabór uczniów/uczennic z klas IV-VII szkół podstawowych i II-III gimnazjów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych do udziału w projekcie „Dostępna szkoła” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Celem głównym projektu jest wzrost stopnia dostosowania oferty kształcenia ogólnokształcącego 28 szkół w Częstochowie do potrzeb uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami i wykazujących specyficzne trudności w uczeniu się w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i informatycznych poprzez poszerzenie zakresu świadczonych usług edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych oraz doposażenie szkół w sprzęt TIK.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczniowie/uczennice i rodzice/opiekunowie prawni, którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do projektu, będą uczestniczyć w formach wsparcia w okresie roku szkolnego 2017/2018. Projekt przewiduje udział uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami w zajęciach specjalistycznych oraz współuczestnictwo uczniów/uczennic bez niepełnosprawności ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami w ramach zajęć integracyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Ponadto, rodzice/opiekunowie prawni będą mogli skorzystać z konsultacji ze specjalistami/kami: pedagogiem/żką, psychologiem/żką oraz specjalistami/kami (np. dietetykiem, diabetologiem, neurologiem, rehabilitantem).

Pliki do pobrania:

Ogloszenie_o_naborze

Regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa

zal_1_katalog_kryteriow

zal_2_formularz_zgloszeniowy_uczniowie_uczennice

zal_3_formularz_zgloszeniowy_rodzice

zal_4_oswiadczenie_uczestnik_projektu

zal_5_rekomendacja_wychowawcy

zal_6_ankieta_motywacyjna

zal_7_deklaracja_uczestnictwa

zal_8_lista_podstawowa_uczniowie_uczennice

zal_9_lista_podstawowa_rodzice

zal_10_lista_rezerwowa_uczniowie_uczennice

zal_11_lista_rezerwowa_rodzice

zal_12_rezygnacja

zal_13_klucz_do_ankiety

Szanowni Państwo,

Zespół Projektu pn. "Szkoła bez barier" informuje, że w dniu 16.10.2014 r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca uczestników/czek do Projektu.

Ogłasza się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „Szkoła bez barier" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki uzyskało certyfikat "Śląska Szkoła Jakości".

Szkoła wdrożyła system zapewniania jakości w obszarach:

Koncepcja pracy szkoły

Wychowanie i opieka

Certyfikat ważny jest do 31 sierpnia 2012 roku.

Śląski Cetyfikat Jakości

W dniu 10 lutego 2015 r. wraz z ponad 70 państwami z pięciu kontynentów po raz kolejny obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. Wszystkie działania podejmowane w ramach DBI realizowane były pod hasłem „Razem tworzymy lepszy Internet”.

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu Safer Internet.


Inicjatywy Gimnazjum nr 12 z okazji DBI 2015:
1. Zgłoszenie inicjatywy na portalu www.dbi.pl.
2. Umieszczenie informacji o DBI i banera reklamowego na stronie www szkoły.
3. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych poświęconych prawom i obowiązkom internautów.
4. Przeprowadzenie pogadanki oraz rozdanie ulotek tematycznych rodzicom w czasie zebrań.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w Internecie:

 1. Korzystaj z oprogramowania antywirusowego.
 2. Otwieraj wiadomości tylko od znajomych osób.
 3. Ostrożnie pobieraj pliki z sieci.
 4. Unikaj klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach e-mail.
 5. Nie podawaj w sieci danych osobowych ani haseł, nie wysyłaj swoich zdjęć.
 6. Chroń swoje konta na serwisach społecznościowych.
 7. Stosuj trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją liter i cyfr.
 8. Czytaj regulaminy.
 9. Sprawdza, czy strona. do której się logujesz. ma zabezpieczenie SSL.
 10. Pamiętaj, że osoba po drugiej stronie nie musi być tym, za kogo się podaje.
 11. Traktuj innych tak, jak sam byś chciał być traktowany.
 12. Pamiętaj o odpowiedzialności za czyny i słowa.
 13. Anonimowość w sieci jest pozorna.

Materiały dla rodziców:
Bezpieczny Internet
Cyberprzemoc - nowa forma agresji

Polecane strony:
http://www.saferinternet.pl
http://dzieckowsieci.fdn.pl/
http://www.helpline.org.pl/
http://www.dyzurnet.pl/
http://www.sieciaki.pl/
http://fdn.pl/

W listopadzie 2009r. Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki przystąpiło do programu "Szkoła z prawami dziecka" pod patronatem UNICEF.  

Do programu przyłączyło się 1900 szkół z całej Polski .  

Harmonogram programu:

1. Do końca semestru zimowego realizacja zajęć lekcyjnych o prawach dziecka.  (4 listopada 2009r. zrealizowano pierwszą lekcję  w trakcie godzin z wychowawcą „Prawo do edukacji - obowiązek czy przywilej?")

2. 20 listopada, w szkołach w całej Polsce, UNICEF obchodzić będzie DZIEŃ PRAW DZIECKA, którego kulminacją będzie happening "balony do nieba". W naszej szkole odbędą się warsztaty dla uczniów pod hasłem „Prawa dziecka, prawa ucznia". Uczestnicy warsztatów wezmą również udział w częstochowskim happeningu, który odbędzie się na placu Biegańskiego pod ratuszem miejskim o godzinie 12.00.

3. Uczniowie mogą wziąć udział w konkursie na stworzenie oryginalnego filmu (1-4min) ukazującego prawa dziecka ich oczami. Konkurs prowadzony jest przez UNICEF we współpracy ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich. Film należy wysłać do UNICEF do 1 marca.

Uczniowie zainteresowani realizacją filmu proszeni są o zgłaszanie się do p. M. Witkowskiej. 

W roku szkolnym 2010/2011 nasza szkoła nawiązała współpracę z Wyższą Szkoła Lingwistyczną w Częstochwoie (WSL) poprzez współudział w realizacji projektu "WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli", który powstał w ramach działań realizowanych w obszarze Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego głównym celem jest podniesienia jakości studenckich praktyk pedagogicznych, jak najbardziej wszechstronne przygotowanie studentów do pracy nauczyciela oraz specjalistyczne przeszkolenie nauczycieli-mentorów przyjmujących praktykantów. 10 nauczycieli z Gimnazjum nr 12 weźmie udział w warsztatach metodycznych z zakresu:

 • Mentoringu,
 • Nowoczesnych technologii w pracy nauczyciela/pedagoga,
 • Pracy z uczniem trudnym,
 • Edukacji międzykulturowej,
 • Komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • Autoprezentacji,
 • Psychologiczno - pedagogicznych.

Szkolenie ukończyli p. E. Chojnacka, p. E. Ostrowska, p. R. Budzynowski, p. D. Knapik-Rodriguez, p. A. Koba, p. N. Wrześniak, p. A. Stempniak, p. A. Gryś, p. H. Prudło. W chwili obecnej studenci odbywają w naszej szkole praktyki.
Strona projektu

Opis akcji

Akcja "Warto Być Dobrym" to największa, interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce, kreująca u dzieci dobre postawy, ucząca poszanowania dla innych ludzi, ich uczuć i praw, a także premiująca zachowania prospołeczne i wolontariat.
Kampania ta realizowana jest w szkole, bo to miejsce największej aktywności młodzieży, oraz przestrzeń gdzie dokonuje się wymiana poglądów o świecie rzeczywistym. To nie tylko miejsce zdobywania wiedzy lecz środowisko gdzie kształtują się postawy młodych ludzi.
Głównym elementem akcji jest konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, który każda szkoła prowadzi samodzielnie na podstawie tych samych zasad i z tą samą nagrodą główną - rowerem górskim.
Akcja wymyślona i organizowana przez Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", została zainicjowana 10 lat temu w śląskich szkołach. W roku szkolnym 2011/2012, wprowadzona zostaje nowa, rozbudowana formuła i zwiększony zasięg do 1500 placówek, będących członkami Stowarzyszenia. Daje to grupę 500 000 dzieci i ok 1 000 000 rodziców.

Zasady konkursu

Nagrodę główną w każdej szkole dostanie dziecko, które zostanie wylosowane spośród finalistów konkursu reprezentujących poszczególne klasy w danej szkole.
Finaliści z poszczególnych klas (po jednej osobie na klasę) to uczniowie najlepiej ocenieni przez rówieśników ze społeczności danej klasy, spośród tych dzieci, które przystępując do akcji na początku semestru zobowiążą się do wypełnienia zadań w 3 obszarach i to zobowiązanie zrealizują:
Każde dziecko, które wypełni swoje zobowiązanie otrzyma członkostwo w OKI Klubie, który został powołany, by promować i identyfikować młodzież, mogącą być przykładem dla innych.

Cele akcji

Wyzwolenie w młodych ludziach mody na dobro, oraz uświadomienie, że warto być dobrym, a tym dobrem można zarażać innych nawet starszych.
Pokazanie dobra i wolontariatu jako wartości, świetnej zabawy i drogi do samorealizacji.
Docenienie odpowiedzialnego i pomocnego zachowania wobec drugiego człowieka, zwierzęcia, społeczności lokalnej, świata.

Źródło: www.wartobycdobrym.pl/

Koordynatorem akcji na terenie Gimnazjum nr 12 jest pani Urszula Gwardecka.

Realizacja projektu Comenius w Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki w Częstochowie

Gimnazjum nr 12 w Częstochowie realizuje projeki Comenius- Partnerskie Projekty Szkół w ramach programu „Uczenie się przez całe życie". Celem programu jest rozszerzanie współpracy europejskiej i wymiany w dziedzinie edukacji. Jej różne formy obejmują dzieci, młodzież i dorosłych - od przedszkola po uniwersytety trzeciego wieku.
Nauczyciele języka angielskiego w naszej szkole nawiązali współpracę zagraniczną drogą mailową ze szkołami z następujących państw: Czechy, Słowacja, Węgry i Hiszpania. Wspólnie z nauczycielami z wyżej wymienianych szkół napisaliśmy wniosek, który został pozytywnie oceniony przez Narodową Agencję, co pozwbliło nam realizować zaplanowane działania.
Tytuł projektu w języku polskim to: Szukanie Śladów Renesansu w Europie.
Natomiast w języku angielskim: S.T.O.R.I.E.S. Searching Traces of Renaissance in European Societies.
Projekt będzie realizowany przez 2 lata w terminie od sierpnia 2010 roku do lipca 2012 roku. W czasie realizacji projektu z partnerami komunikujemy się w języku angielskim. 
Szkoły krąjów partnerskich znajdują się w:

Kraj

Miasto

Czechy

Bechyńe

Słowacja

Bratysława

Węgry

Pomaz

Hiszpania

Walencja

Polska

Czestochowa

Koordynatorem projektu są Czechy.
Koordynatorem projektu w Polsce są p. Beata Małoszyc i p. Aneta Górska.
Podczas realizacji projektu będą odbywały się wyjazdy zagraniczne uczniów i nauczycieli z naszej szkoły oraz uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich.
W wyjazdach bedą uczestniczyli uczniowie, którzy:

 • wykażą się zaangażowaniem w realizację projektu,
 • będą aktywnie uczestniczyć w przygotowaniach do przyjęcia gości zagranicznych (m.in. możliwość goszczenia kolegów i koleżanek z krajów partnerskich w swoim domu),
 • będą regularnie uczęszczać na zajęcia kół języka angielskiego prowadzonych przez swoich nauczycieli,
 • osiągają dobre wyniki w nauce języka angielskiego,
 • aktywnie przyczynią się do powstania produktów z realizacji projektu:
  • quiz na temat ogólnych informacji dotyczących epoki Renesansu (zostanie umieszczony na stronie internetawej projektu),
  • wykonanie słownika wielojęzykowego,
  • prezentacja Power Point na temat Renesansu w Polsce - aspekt historyczny.
  • Opowiadanie na temat sławnych osób Renesansu,
  • Projekt okładki do książki z opowiadaniami na temat sławnych osób Renesansu ze wszystkich krajów partnerskich.
  • prezentacja Power Point na temat istniejących śladów Renesansu w Polsce (np. architektura, zabytki, muzyka, taniec itp.)
  • wystawa na temat najważniejszych śladów Renesansu w Polsce.
  • Napisanie planu wycieczki „Szukanie Śladów Renesansu w Europie" oraz wykonanie Przewodnika Turystycznego — Renesans w Europie.
  • Wykonanie i aktualizowanie gazetki szkolnej na temat realizacji projektu.

Projekt „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”
finansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Drodzy Gimnazjaliści oraz Rodzice
Od marca 2011r. zapraszamy do udziału
w zajęciach w ramach projektu „Uczymy się nie dla szkoły,
lecz dla życia” finansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Proponujemy następujące zajęcia:
- zajęcia wyrównawcze,
- zajęcia przygotowującyce do egzaminu gimnazjalnego,
- koła zainteresowań,
- zajęcia terapeutycznyczne
a uczniowie klas III mogą skorzystać
z porad doradcy zawodowego.

 Szersze informacje dotyczące proponowanych zajęć
oraz realizacji projektu umieszczone są na stronie naszej szkoły,
na tablicy informacyjnej w holu oraz gablocie w świetlicy szkolnej.
Informacji udziela także p. Barbara Pięta i p. Magdalena Witkowska.

 

INFORMACJE O PROJEKCIE:

 • Numer i nazwa priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
 • Numer i nazwa działania: 9.1. wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
 • Numer i nazwa poddziałania 9.1.2. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
 • Instytucja w której wniosek zostanie złożony: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 • Tytuł projektu: „Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia”
 • Okres realizacji 01.02.11 r. – 31.01.13 r.


ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

Główny cel projektu:

Uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej i zapewnienie równego dostępu uczennic i uczniów Gimnazjum nr 12 do zajęć pozalekcyjnych.

Cele szczegółowe to:
1. Uzyskanie wyższych wyników w nauce.
2. Wyelliminowanie dysproporcji w posiadanej wiedzy przez u/u G12.
3. Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych dla u/u G12, rozwijających zainteresowania i kluczowe kompetencje społeczne.
4. Zwiększenie aktywności i motywacji.
5. Poprawa sytuacji u/u G12 niepełnosprawnych i z zaburzeniami w zachowaniu.
6. Zwiększenie dostępu oraz udziału w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych u/u G12.


RODZAJE ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH POJEKTU:

zajęcia wyrównawcze

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • język niemiecki
 • chemia
 • fizyka

zajęcia przygotowujące do egzaminów i konkursów zewnętrznych

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • fizyka

koła zainteresowań

 • świadomy uczeń – świadomy obywatel
 • koło redakcyjno – dziennikarskie
 • operator i montażysta filmowy
 • koło plastyczne
 • warsztaty wokalne
 • koło informatyczne
opieka psychologiczno – pedagogiczna
 • terapia pedagogiczna
 • warsztaty psychologiczne
 • agresja „nie”
 • warsztaty integracyjne

doradztwo zawodowe

 • warsztaty orientacji zawodowej

 

Witamy uczniów w nowym roku szkolnym. 
Informujemy, że od września 2011r. zainteresowani uczniowie mogą kontynuować lub rozpocząć zajęcia w ramach projektu 
„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia” 
finansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zajęcia będą odbywać się w wyznaczonych godzinach nie kolidujących z zajęciami lekcyjnymi.
Informacji udziela pani B. Pięta, pani Katarzyna Żuk oraz nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia.
ZAPRASZAMY.

Projekt pt. „Kuźnia talentów”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o naborze do projektu pn. „Kuźnia talentów”

Drodzy Gimnazjaliści oraz Rodzice

Od września zapraszamy do udziału w projekcie pn „Kuźnia talentów” współfinansowanym przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nabór do projektu trwa od 05 maja do 19 maja 2014 r.


Proponujemy następujące zajęcia:

 • Zajęcia humanistyczne i językowe
 • Zajęcia ścisłe
 • Zajęcia artystyczne
 • Zajęcia sportowe

Szersze informacje dotyczące proponowanych zajęć oraz realizacji projektu umieszczone są na stronie naszej szkoły, na tablicy informacyjnej w holu. 
Informacji udziela także p. Bożena Górniak.

INFORMACJE O PROJEKCIE:

 • Numer i nazwa priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
 • Numer i nazwa działania: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
 • Numer i nazwa poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 • Numer projektu: UDA-POKL.09.01.02-24-138/13-00
 • Tytuł projektu: „Kuźnia talentów”.
 • Okres realizacji: od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku.


ZAŁOŻENIA PROJEKTU:
Główny cel projektu:
Poprawa funkcjonowania systemu wspierania uczniów zdolnych poprzez poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej oraz bazy dydaktycznej.

Cele szczegółowe to:

 • Wzrost stopnia świadomości u/u G12 na temat planowania ścieżki kariery poprzez zwiększenie dostępu do doradztwa zawodowego i wsparcia psychologicznego.
 • Rozwój indywidualnych uzdolnień u/u G12 poprzez zwiększenie dostępu do warsztatów, zajęć i kursów pozalekcyjnych.
 • Poprawa bazy dydaktycznej u/u G12.

RODZAJE ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU:

zajęcia humanistyczne i językowe

 • warsztaty dziennikarskie
 • warsztaty literackie
 • warsztaty historyczne
 • kurs języka obcego (język angielski, niemiecki, rosyjski, włoski, francuski, hiszpański)

zajęcia ścisłe

 • warsztaty informatyczne
 • warsztaty matematyczne
 • warsztaty młodego naukowca

Zajęcia artystyczne

 • warsztaty plastyczne
 • warsztaty muzyczne
 • warsztaty teatralno-filmowe

Zajęcia sportowe

 • gry zespołowe (np. siatkówka, koszykówka itp.)
 • tenis stołowy/badminton
 • gimnastyka sportowa/gimnastyka artystyczna
 • basen

Doradztwo zawodowe i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

 • doradztwo zawodowe grupowe
 • doradztwo zawodowe indywidualne
 • warsztaty psychologiczno-pedagogiczne
 • trening pamięci

W roku szkolnym 2013-2014 Gimnazjum nr 12 po raz czwarty już realizuje projekt Comenius-Partnerskie Projekty Szkół w ramach programu Uczenie się przez całe życie.

 Główne cele programu:

- poszerzanie wśród młodzieży i nauczycieli wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości;
- pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.;
- promowanie nauki nowożytnych języków obcych;
- wspieranie tworzenia innowacyjnych praktyk uczenia się przez całe życie;
- wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli.

Tytuł projektu: Europe to be-uczniowie tworzą Europę przyszłości.

Projekt będzie realizowany przez dwa lata od sierpnia 2013r. do lipca 2015r.
Podczas realizacji zadań uczestnicy projektu będą się posługiwać językiem angielskim.

Szkoły współpracujące:

Niemcy-koordynator projektu
- miasto - Hoya
- nazwa szkoły -Johann-Beckmann-Gymnasium Hoya
- strona -www.jbg-schule.de

Włochy
- miasto - Alba
- nazwa szkoły - Liceo Scientifico "Leonardo Cocito" Alba
- strona -www.liceococito.it/

Dania
- miasto - Middelfart
- nazwa szkoły - Middelfart Gymnasium & hf-kursus
- strona –www.middelfart-gym.dk

Turcja
- miasto - Aydin
nazwa szkoły - Vimjo Kız Teknik ve Meslek Lisesi
- strona -www.vimjokml.com/

Koordynatorem projektu z naszej szkoły jest p. Marcin Grabałowski.

Nauczyciele współpracujący: p. D. Knapik-Rodriguez, p. A. Górska, p. M. Witkowska, p. B. Górniak, p. M. Orszulak, p. A. Stempniak, p. M. Gomoluch, p. T. Gorzkowski, p. N. Wrześniak.

W projekcie biorą udział uczniowie klas 2a i 2c.

W wyjazdach zagranicznych będą brali udział uczniowie, którzy:
- wykażą się zaangażowaniem i inicjatywą przy realizacji zadań projektu
- będą uczestniczyć w przygotowaniach do przyjęcia uczniów ze szkół partnerskich (goszczenie w swoich domach)
- będą aktywnie uczestniczyć w spotkaniach grupy realizującej projekt i podejmować zadania
- osiągają wysokie wyniki z języka angielskiego

Zadania wynikające z realizacji projektu:
• opracowanie materiałów dotyczących dziedzictwa kulturowego krajów współpracujących
• przygotowanie i przeprowadzenie ankiety wśród młodzieży na temat metod uczenia się
• opracowanie materiałów dotyczących życia mieszkańców terenów przygranicznych
• utworzenie i prowadzenie strony internetowej projektu
• wykonanie kalendarza ze zdjęciami ze spotkań szkół partnerskich
• przygotowanie materiałów interaktywnych w postaci krzyżówek, zagadek na tematy związane z projektem i umieszczenie ich na stronie projektu
• opracowanie gry planszowej dotyczącej tematyki projektu
• wykonanie nadruku na koszulce przedstawiającego parę młodych Europejczyków.

Back to top