All for Joomla All for Webmasters

Arkusze egzaminacyjne od roku 2012

 

2011/2012

  

Historia i WOS

arkusz

klucz

Język polski

arkusz

klucz

przedmioty przyrodnicze

arkusz

klucz

matematyka

arkusz

klucz

język angielski podstawowy

arkusz+transkrypcja

klucz

język niemiecki podstawowy

arkusz+transkrypcja

klucz

język francuski podstawowy

arkusz+transkrypcja

klucz

język angielski rozszerzony

arkusz+transkrypcja

klucz

język niemiecki rozszerzony

arkusz+transkrypcja

klucz

 

2010/2011

część humanistyczna

arkusz

klucz

część matematyczno-przyrodnicza

arkusz

klucz

język angielski

arkusz+transkrypcja

klucz

język niemiecki

arkusz+transkrypcja

klucz

 

2009/2010  

część humanistyczna

arkusz

klucz

część matematyczno-przyrodnicza

arkusz

klucz

język angielski

arkusz transkrypcja

klucz

język niemiecki

arkusz + transkrypcja

klucz

 

2008/2009  

część humanistyczna

arkusz

klucz

 

część matematyczno-przyrodnicza

arkusz

klucz

 

język angielski

arkusz transkrypcja

klucz

 

język niemiecki

arkusz + transkrypcja

klucz

 

 Rok

Część humanistyczna

Część matematyczno-przyrodnicza

2001/2002

arkusz

klucz

arkusz

klucz

2002/2003

arkusz

klucz

arkusz

klucz

2003/2004

arkusz

klucz

arkusz

klucz

2004/2005

arkusz

klucz

arkusz

klucz

2005/2006

arkusz

klucz

arkusz

klucz

2006/2007

arkusz

klucz

arkusz

klucz

2007/2008

arkusz

klucz

arkusz

klucz

  1. Jest powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi do niego przystąpić każdy uczeń kończący szkołę.

 

  1. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków jej ukończenia.

 

  1. Uczeń, który nie przystąpi do egzaminu w danym roku szkolnym, musi powtórzyć ostatnią klasę gimnazjum i przystąpić do niego w roku następnym.

 

  1. Liczba punktów uzyskanych na egzaminie nie ma wpływu na ukończenie szkoły jest natomiast brana pod uwagę przez szkoły ponadgimnazjalne podczas rekrutacji.

 

  1. Na egzaminie gimnazjalnym sprawdzane jest opanowanie wiadomości i umiejętności określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych będących podstawą przeprowadzania egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum, obowiązujących we wszystkich szkołach w Polsce. Egzamin ten sprawdza umiejętności międzyprzedmiotowe, uwzględniając powiązania między różnymi dziedzinami wiedzy. Zdawany jest w trzech częściach: 

- pierwsza obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki, muzyki; 

- druga obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: matematyki, biologii, geografii, chemii, fizyki i astronomii; 

- trzecia obejmuje wiadomości i umiejętności  z zakresu języka obcego nowożytnego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski), nauczanego w szkole jako przedmiot obowiązkowy (do części trzeciej uczniowie/słuchacze przystępują począwszy od roku szkolnego 2008/2009). 

 

  1. Gimnazjaliści, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do egzaminu w ustalonym terminie kwietniowym, a także ci, którym egzamin przerwano, przystępują do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora CKE. Dodatkowy egzamin odbywa się nie później niż do 20 sierpnia danego roku.

 

  1. Z każdej części egzaminu gimnazjalnego można otrzymać maksymalnie 50 punktów. Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie szkolnym.Każdy gimnazjalista otrzymuje natomiast z OKE odrębne zaświadczenieo uzyskanych przez siebie wynikach.

 

  1. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez gimnazjalistę lub jeżeli zakłóca on prawidłowy przebieg egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego gimnazjalisty i przerywa jego egzamin. Informację o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu zamieszcza się w protokole. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, unieważnia jego egzamin i zarządza jego ponowne przeprowadzenie. Termin ponownego egzaminu ustala dyrektor CKE.
 TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2016/2017

data

godzina

czas trwania

część humanistyczna-historia i WOS

18 kwietnia 2018 (środa)

9.00

60 min.

część humanistyczna-język polski

18 kwietnia 2018 (środa)

11.00

90 min

część matematyczno-przyrodnicza - przedmioty przyrodnicze

19 kwietnia 2018 (czwartek)

9.00

60 min.

część matematyczno-przyrodnicza - matematyka

19 kwietnia 2018 (czwartek)

11.00

90 min.

język obcy - poziom podstawowy

20 kwietnia 2018 (piątek)

9.00

60 min.

język obcy - poziom rozszerzony

20 kwietnia 2018 (piątek)

11.00

60 min.

 

Dla uczniów z dysfunkcjami czas trwania egzaminu gimnazjalnego może być wydłużony.

Back to top