All for Joomla All for Webmasters
  1. Jest powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi do niego przystąpić każdy uczeń kończący szkołę.

 

  1. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków jej ukończenia.

 

  1. Uczeń, który nie przystąpi do egzaminu w danym roku szkolnym, musi powtórzyć ostatnią klasę gimnazjum i przystąpić do niego w roku następnym.

 

  1. Liczba punktów uzyskanych na egzaminie nie ma wpływu na ukończenie szkoły jest natomiast brana pod uwagę przez szkoły ponadgimnazjalne podczas rekrutacji.

 

  1. Na egzaminie gimnazjalnym sprawdzane jest opanowanie wiadomości i umiejętności określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych będących podstawą przeprowadzania egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum, obowiązujących we wszystkich szkołach w Polsce. Egzamin ten sprawdza umiejętności międzyprzedmiotowe, uwzględniając powiązania między różnymi dziedzinami wiedzy. Zdawany jest w trzech częściach: 

- pierwsza obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki, muzyki; 

- druga obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: matematyki, biologii, geografii, chemii, fizyki i astronomii; 

- trzecia obejmuje wiadomości i umiejętności  z zakresu języka obcego nowożytnego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski), nauczanego w szkole jako przedmiot obowiązkowy (do części trzeciej uczniowie/słuchacze przystępują począwszy od roku szkolnego 2008/2009). 

 

  1. Gimnazjaliści, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do egzaminu w ustalonym terminie kwietniowym, a także ci, którym egzamin przerwano, przystępują do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora CKE. Dodatkowy egzamin odbywa się nie później niż do 20 sierpnia danego roku.

 

  1. Z każdej części egzaminu gimnazjalnego można otrzymać maksymalnie 50 punktów. Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie szkolnym.Każdy gimnazjalista otrzymuje natomiast z OKE odrębne zaświadczenieo uzyskanych przez siebie wynikach.

 

  1. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez gimnazjalistę lub jeżeli zakłóca on prawidłowy przebieg egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego gimnazjalisty i przerywa jego egzamin. Informację o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu zamieszcza się w protokole. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, unieważnia jego egzamin i zarządza jego ponowne przeprowadzenie. Termin ponownego egzaminu ustala dyrektor CKE.

Back to top