All for Joomla All for Webmasters

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

 §21a. 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

  1. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
  2. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
  3. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

4.1. wybranie tematu projektu edukacyjnego;
4.2. określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
4.3. wykonanie zaplanowanych działań;
4.4. publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;
4.5. podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.

  1. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
  2. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.
  3. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
  4. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się w arkuszu ocen ucznia oraz na świadectwie ukończenia gimnazjum.
  5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
  6. W przypadku, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

Szczegółowe procedury realizacji projektu wrzesień 2017 r.

Zespół nauczycieli nadzorujących realizację projektu edukacyjnego w roku szkolnym 2017/2018

L.p.

Nazwisko i imię nauczyciela

Temat projetu edukacyjnego

1

Gryś Agnieszka

Jasełka dla uczniów Gimnazjum nr 12 w Częstochowie

2

Buksa Maria

Promocja szkoły – Jasełka i kolędowanie dla szkół podstawowych i przedszkoli

3

Mielnicka Marta

Promocja szkoły – Jasełka i kolędowanie dla szkół podstawowych i przedszkoli

4

Paszkowska Agnieszka

Promocja szkoły:

- Kolędowanie po angielsku dla szkół podstawowych i przedszkoli

- Przedstawienie w języku angielskim dla szkół podstawowych i przedszkoli

 

Górska Aneta

-  Zaplanuj wycieczkę po Londynie.

-  Robótki ręczne – szydełkowanie.

6

Klecha Alicja

Promocja szkoły:

- Kolędowanie po angielsku dla szkół podstawowych i przedszkoli

- Przedstawienie w języku angielskim dla szkół podstawowych i przedszkoli

7

Małoszyc Beata

Jak prowadzić zdrowy styl życia?

8

Grabałowski Marcin

Turniej cymbergaja

9

Chojnacka Elżbieta

Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.

10

Koba Anna

-  Nasza szkoła w obiektywie - tworzymy film

-  Impresje na temat roweru - tworzymy film

11

Głowacka Agnieszka

Jasełka dla uczniów Gimnazjum nr 12 w Częstochowie

12

Gidziela Olbrych Anna

- Propagowanie zdrowego stylu życia przez organizację warsztatów dotyczących profilaktyki

- Propagowanie zdobywania wiedzy przyrodniczej poprzez organizację konkursów

13

Agnieszka Dumańska

Legendy Jury

14

Pulcer Katarzyna

Cuda świata w fotografii

15

Ruszel Piotr

Promocja szkoły – zawody sportowe dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli

16

Pęczak Robert

Turniej piłki siatkowej 1#1

Back to top