All for Joomla All for Webmasters

Projekt „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”
finansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Drodzy Gimnazjaliści oraz Rodzice
Od marca 2011r. zapraszamy do udziału
w zajęciach w ramach projektu „Uczymy się nie dla szkoły,
lecz dla życia” finansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Proponujemy następujące zajęcia:
- zajęcia wyrównawcze,
- zajęcia przygotowującyce do egzaminu gimnazjalnego,
- koła zainteresowań,
- zajęcia terapeutycznyczne
a uczniowie klas III mogą skorzystać
z porad doradcy zawodowego.

 Szersze informacje dotyczące proponowanych zajęć
oraz realizacji projektu umieszczone są na stronie naszej szkoły,
na tablicy informacyjnej w holu oraz gablocie w świetlicy szkolnej.
Informacji udziela także p. Barbara Pięta i p. Magdalena Witkowska.

 

INFORMACJE O PROJEKCIE:

 • Numer i nazwa priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
 • Numer i nazwa działania: 9.1. wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
 • Numer i nazwa poddziałania 9.1.2. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
 • Instytucja w której wniosek zostanie złożony: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 • Tytuł projektu: „Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia”
 • Okres realizacji 01.02.11 r. – 31.01.13 r.


ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

Główny cel projektu:

Uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej i zapewnienie równego dostępu uczennic i uczniów Gimnazjum nr 12 do zajęć pozalekcyjnych.

Cele szczegółowe to:
1. Uzyskanie wyższych wyników w nauce.
2. Wyelliminowanie dysproporcji w posiadanej wiedzy przez u/u G12.
3. Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych dla u/u G12, rozwijających zainteresowania i kluczowe kompetencje społeczne.
4. Zwiększenie aktywności i motywacji.
5. Poprawa sytuacji u/u G12 niepełnosprawnych i z zaburzeniami w zachowaniu.
6. Zwiększenie dostępu oraz udziału w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych u/u G12.


RODZAJE ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH POJEKTU:

zajęcia wyrównawcze

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • język niemiecki
 • chemia
 • fizyka

zajęcia przygotowujące do egzaminów i konkursów zewnętrznych

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • fizyka

koła zainteresowań

 • świadomy uczeń – świadomy obywatel
 • koło redakcyjno – dziennikarskie
 • operator i montażysta filmowy
 • koło plastyczne
 • warsztaty wokalne
 • koło informatyczne
opieka psychologiczno – pedagogiczna
 • terapia pedagogiczna
 • warsztaty psychologiczne
 • agresja „nie”
 • warsztaty integracyjne

doradztwo zawodowe

 • warsztaty orientacji zawodowej

 

Witamy uczniów w nowym roku szkolnym. 
Informujemy, że od września 2011r. zainteresowani uczniowie mogą kontynuować lub rozpocząć zajęcia w ramach projektu 
„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia” 
finansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zajęcia będą odbywać się w wyznaczonych godzinach nie kolidujących z zajęciami lekcyjnymi.
Informacji udziela pani B. Pięta, pani Katarzyna Żuk oraz nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia.
ZAPRASZAMY.

Back to top