All for Joomla All for Webmasters

Na co kładziemy nacisk:W naszym Gimnazjum przede wszystkim kładziemy nacisk na wszechstronny rozwój osobowości naszych uczniów, a także na to, aby potrafili oni zdobytą wiedzę wykorzystać w życiu codziennym; umieli porozumieć się w obcym języku, skorzystać z komputera i Internetu. Dbamy, aby uczniowie zdolni mogli rozwijać swe talenty przez uczestnictwo w kołach zainteresowań, a uczniowie słabi mogli uzupełniać braki korzystając z zajęć wyrównawczych. Wdrażamy naszych podopiecznych do demokracji, zapoznając ich z jej zasadami. Duży nacisk kładziemy również na kształtowanie postawy patriotycznej w szerokim tego słowa znaczeniu, ale i na patriotyzm lokalny do własnego miasta, regionu. Nie zapominamy również o naszej przynależności do Europy. Dużą wagę przykładamy do działalności w Klubie Europejczyka i współpracy z innymi Klubami. Duże znaczenie ma dla nas wszechstronny rozwój fizyczny uczniów. Uczniowie uczestniczą w licznych zajęciach pozalekcyjnych podnosząc swą sprawność fizyczną.

Co nas wyróżnia:

Wyróżnia nas projekt Comenius, w którym szkoła uczestniczy. Nawiązaliśmy kontakt i współpracujemy ze szkołami w Danii, Niemczech, Turcji i we Włoszech. Nasza szkoła utrzymuje ścisłe kontakty ze środowiskiem lokalnym. Co roku organizujemy festyn dla mieszkańców pod nazwą: Święto Ulicy Okólnej. Współpracujemy z Politechniką Częstochowską. Oprócz tego mamy ścisły kontakt z Akademią im. Jana Długosza, studenci tej uczelni odbywają praktyki studenckie z wielu przedmiotów np.: z informatyki. Współpracujemy z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej (Akademia Polonijna w Częstochowie). Co roku dnia 9 maja uroczyście obchodzimy Dni Unii Europejskiej. Gimnazjum nr 12 uczestniczy w wielu projektach w tym: „Koniec języka za przewodnika" finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkoła przystąpiła także do realizacji innowacyjnej metody mentoringu rozwojowego oraz projektu "WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli".


Koła zainteresowań:

W szkole prowadzone są bezpłatnie następujące koła zainteresowań zajęcia pozalekcyjne : Klub Europejski , Koło biologiczne, Koło Historyczne, Koło Dziennikarskie, Koło Teatralne, Koło Plastyczne Koło Matematyczne, Koło Fizyczne, SKS, SKKT, Koło informatyczne.

Oddziały integracyjne:

W 2004 roku w Gimnazjum nr 12 w Częstochowie zorganizowano pierwszą klasę integracyjną. Obecnie mamy trzy klasy integracyjne.
Uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych proponujemy:

  • realizowanie programu dostosowanego do ich tempa rozwoju, indywidualnych potrzeb i możliwości,
  • otrzymanie wsparcia psychospołecznego poprzez zorganizowaną pracę psychologiczno- pedagogiczną,
  • uczenie się  zaradności osobistej i umiejętności społecznych.

W klasach integracyjnych pracują: nauczyciel danego przedmiotu oraz oligofrenopedagog- pełniący funkcję nauczyciela wspomagającego dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Back to top