All for Joomla All for Webmasters

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU „DOSTĘPNA SZKOŁA”

Ogłasza się nabór uczniów/uczennic z klas IV-VII szkół podstawowych i II-III gimnazjów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych do udziału w projekcie „Dostępna szkoła” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Celem głównym projektu jest wzrost stopnia dostosowania oferty kształcenia ogólnokształcącego 28 szkół w Częstochowie do potrzeb uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami i wykazujących specyficzne trudności w uczeniu się w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i informatycznych poprzez poszerzenie zakresu świadczonych usług edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych oraz doposażenie szkół w sprzęt TIK.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczniowie/uczennice i rodzice/opiekunowie prawni, którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do projektu, będą uczestniczyć w formach wsparcia w okresie roku szkolnego 2017/2018. Projekt przewiduje udział uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami w zajęciach specjalistycznych oraz współuczestnictwo uczniów/uczennic bez niepełnosprawności ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami w ramach zajęć integracyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Ponadto, rodzice/opiekunowie prawni będą mogli skorzystać z konsultacji ze specjalistami/kami: pedagogiem/żką, psychologiem/żką oraz specjalistami/kami (np. dietetykiem, diabetologiem, neurologiem, rehabilitantem).

Pliki do pobrania:

Ogloszenie_o_naborze

Regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa

zal_1_katalog_kryteriow

zal_2_formularz_zgloszeniowy_uczniowie_uczennice

zal_3_formularz_zgloszeniowy_rodzice

zal_4_oswiadczenie_uczestnik_projektu

zal_5_rekomendacja_wychowawcy

zal_6_ankieta_motywacyjna

zal_7_deklaracja_uczestnictwa

zal_8_lista_podstawowa_uczniowie_uczennice

zal_9_lista_podstawowa_rodzice

zal_10_lista_rezerwowa_uczniowie_uczennice

zal_11_lista_rezerwowa_rodzice

zal_12_rezygnacja

zal_13_klucz_do_ankiety

Szanowni Państwo,

Zespół Projektu pn. "Szkoła bez barier" informuje, że w dniu 16.10.2014 r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca uczestników/czek do Projektu.

Ogłasza się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „Szkoła bez barier" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W dniu 10 lutego 2015 r. wraz z ponad 70 państwami z pięciu kontynentów po raz kolejny obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. Wszystkie działania podejmowane w ramach DBI realizowane były pod hasłem „Razem tworzymy lepszy Internet”.

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu Safer Internet.


Inicjatywy Gimnazjum nr 12 z okazji DBI 2015:
1. Zgłoszenie inicjatywy na portalu www.dbi.pl.
2. Umieszczenie informacji o DBI i banera reklamowego na stronie www szkoły.
3. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych poświęconych prawom i obowiązkom internautów.
4. Przeprowadzenie pogadanki oraz rozdanie ulotek tematycznych rodzicom w czasie zebrań.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w Internecie:

 1. Korzystaj z oprogramowania antywirusowego.
 2. Otwieraj wiadomości tylko od znajomych osób.
 3. Ostrożnie pobieraj pliki z sieci.
 4. Unikaj klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach e-mail.
 5. Nie podawaj w sieci danych osobowych ani haseł, nie wysyłaj swoich zdjęć.
 6. Chroń swoje konta na serwisach społecznościowych.
 7. Stosuj trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją liter i cyfr.
 8. Czytaj regulaminy.
 9. Sprawdza, czy strona. do której się logujesz. ma zabezpieczenie SSL.
 10. Pamiętaj, że osoba po drugiej stronie nie musi być tym, za kogo się podaje.
 11. Traktuj innych tak, jak sam byś chciał być traktowany.
 12. Pamiętaj o odpowiedzialności za czyny i słowa.
 13. Anonimowość w sieci jest pozorna.

Materiały dla rodziców:
Bezpieczny Internet
Cyberprzemoc - nowa forma agresji

Polecane strony:
http://www.saferinternet.pl
http://dzieckowsieci.fdn.pl/
http://www.helpline.org.pl/
http://www.dyzurnet.pl/
http://www.sieciaki.pl/
http://fdn.pl/

Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki uzyskało certyfikat "Śląska Szkoła Jakości".

Szkoła wdrożyła system zapewniania jakości w obszarach:

Koncepcja pracy szkoły

Wychowanie i opieka

Certyfikat ważny jest do 31 sierpnia 2012 roku.

Śląski Cetyfikat Jakości

W listopadzie 2009r. Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki przystąpiło do programu "Szkoła z prawami dziecka" pod patronatem UNICEF.  

Do programu przyłączyło się 1900 szkół z całej Polski .  

Harmonogram programu:

1. Do końca semestru zimowego realizacja zajęć lekcyjnych o prawach dziecka.  (4 listopada 2009r. zrealizowano pierwszą lekcję  w trakcie godzin z wychowawcą „Prawo do edukacji - obowiązek czy przywilej?")

2. 20 listopada, w szkołach w całej Polsce, UNICEF obchodzić będzie DZIEŃ PRAW DZIECKA, którego kulminacją będzie happening "balony do nieba". W naszej szkole odbędą się warsztaty dla uczniów pod hasłem „Prawa dziecka, prawa ucznia". Uczestnicy warsztatów wezmą również udział w częstochowskim happeningu, który odbędzie się na placu Biegańskiego pod ratuszem miejskim o godzinie 12.00.

3. Uczniowie mogą wziąć udział w konkursie na stworzenie oryginalnego filmu (1-4min) ukazującego prawa dziecka ich oczami. Konkurs prowadzony jest przez UNICEF we współpracy ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich. Film należy wysłać do UNICEF do 1 marca.

Uczniowie zainteresowani realizacją filmu proszeni są o zgłaszanie się do p. M. Witkowskiej. 

Back to top