All for Joomla All for Webmasters

Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017:

 Klasa 3

Uczniom klas pierwszych i drugich podręczniki szkolne zostaną wypożyczone z biblioteki szkolnej na początku roku szkolnego.

Do dyspozycji uczniów i nauczycieli oddajemy szkolną sieć bezprzewodową. Aby uzyskać do niej dostęp, po przeczytaniu i zaakceptowaniu regulaminu, wypełnij formularz i dostarcz go do administratora sieci Rafała Ostrowskiego. Po weryfikacji twoje konto zostanie aktywowane i będziesz mógł korzystać z darmowego WIFI na terenie szkoły.

Regulamin Formularz

 1. 8.00-8.45

 2. 8.55-9.40

 3. 9.50-10.35

 4. 10.50-11.35

 5. 11.45-12.30

 6. 12.45-13.30

 7. 13.40-14.25

 8. 14.35-15.20

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

Samorząd może przedstawiać, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
Samorząd Uczniowski opiniuje Szkolny Program Wychowawczy, Statut i Program Profilaktyki.

 

Władze Samorządu Uczniowskiego:

Przewodnicząca: Dominika Górawska kl. 3c
Zastępca przewodniczącej: Krystian Czekaliński kl. 3d
Sekretarz: Lena Głogowska kl. 3a

Rzecznik Praw Ucznia: Nina Tarka kl.2g
Rzecznik Praw Ucznia: p.Radosław Budzynowski

Opiekun Samorządu: pani Iwona Baranowska, pani Beata Małoszyc

Back to top