All for Joomla All for Webmasters

Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017:

 Klasa 3

Uczniom klas pierwszych i drugich podręczniki szkolne zostaną wypożyczone z biblioteki szkolnej na początku roku szkolnego.

 1. 8.00-8.45

 2. 8.55-9.40

 3. 9.50-10.35

 4. 10.50-11.35

 5. 11.45-12.30

 6. 12.45-13.30

 7. 13.40-14.25

 8. 14.35-15.20

Do dyspozycji uczniów i nauczycieli oddajemy szkolną sieć bezprzewodową. Aby uzyskać do niej dostęp, po przeczytaniu i zaakceptowaniu regulaminu, wypełnij formularz i dostarcz go do administratora sieci Rafała Ostrowskiego. Po weryfikacji twoje konto zostanie aktywowane i będziesz mógł korzystać z darmowego WIFI na terenie szkoły.

Regulamin Formularz

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

Samorząd może przedstawiać, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
Samorząd Uczniowski opiniuje Szkolny Program Wychowawczy, Statut i Program Profilaktyki.

 

Władze Samorządu Uczniowskiego:

Przewodnicząca: Dominika Górawska kl. 3c
Zastępca przewodniczącej: Krystian Czekaliński kl. 3d
Sekretarz: Lena Głogowska kl. 3a

Rzecznik Praw Ucznia: Nina Tarka kl.2g
Rzecznik Praw Ucznia: p.Radosław Budzynowski

Opiekun Samorządu: pani Iwona Baranowska, pani Beata Małoszyc

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

 §21a. 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

 1. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
 2. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
 3. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

4.1. wybranie tematu projektu edukacyjnego;
4.2. określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
4.3. wykonanie zaplanowanych działań;
4.4. publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;
4.5. podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.

 1. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
 2. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.
 3. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
 4. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się w arkuszu ocen ucznia oraz na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
 6. W przypadku, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

Szczegółowe procedury realizacji projektu wrzesień 2017 r.

Zespół nauczycieli nadzorujących realizację projektu edukacyjnego w roku szkolnym 2017/2018

L.p.

Nazwisko i imię nauczyciela

Temat projetu edukacyjnego

1

Gryś Agnieszka

Jasełka dla uczniów Gimnazjum nr 12 w Częstochowie

2

Buksa Maria

Promocja szkoły – Jasełka i kolędowanie dla szkół podstawowych i przedszkoli

3

Mielnicka Marta

Promocja szkoły – Jasełka i kolędowanie dla szkół podstawowych i przedszkoli

4

Paszkowska Agnieszka

Promocja szkoły:

- Kolędowanie po angielsku dla szkół podstawowych i przedszkoli

- Przedstawienie w języku angielskim dla szkół podstawowych i przedszkoli

 

Górska Aneta

-  Zaplanuj wycieczkę po Londynie.

-  Robótki ręczne – szydełkowanie.

6

Klecha Alicja

Promocja szkoły:

- Kolędowanie po angielsku dla szkół podstawowych i przedszkoli

- Przedstawienie w języku angielskim dla szkół podstawowych i przedszkoli

7

Małoszyc Beata

Jak prowadzić zdrowy styl życia?

8

Grabałowski Marcin

Turniej cymbergaja

9

Chojnacka Elżbieta

Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.

10

Koba Anna

-  Nasza szkoła w obiektywie - tworzymy film

-  Impresje na temat roweru - tworzymy film

11

Głowacka Agnieszka

Jasełka dla uczniów Gimnazjum nr 12 w Częstochowie

12

Gidziela Olbrych Anna

- Propagowanie zdrowego stylu życia przez organizację warsztatów dotyczących profilaktyki

- Propagowanie zdobywania wiedzy przyrodniczej poprzez organizację konkursów

13

Agnieszka Dumańska

Legendy Jury

14

Pulcer Katarzyna

Cuda świata w fotografii

15

Ruszel Piotr

Promocja szkoły – zawody sportowe dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli

16

Pęczak Robert

Turniej piłki siatkowej 1#1

Back to top